ทบทวนความรู้ G SUITE FOR EDUCATION
ชื่อ - สกุล : นายบุตราลักษณ์ สืบบุตร
หลักสูตร : ทบทวนความรู้ G SUITE FOR EDUCATION
ผู้จัด : ร.ร.เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 22 มิถุนายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 23 มิถุนายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :