การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการเล่นเอแม็ท สำหรับครูผู้ฝึกสอนและนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ชื่อ - สกุล : น.ส.อรพิน อิ่นอ้าย
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการเล่นเอแม็ท สำหรับครูผู้ฝึกสอนและนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ผู้จัด : โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม จังหวัดน่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 3 พฤศจิกายน 2562
วันที่สิ้นสุด : 3 พฤศจิกายน 2562
เอกสาร/หลักฐาน :