อบรมเจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 46 โรงเรียน
ชื่อ - สกุล : น.ส.อรพิน อิ่นอ้าย
หลักสูตร : อบรมเจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 46 โรงเรียน
ผู้จัด : สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 18 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่สิ้นสุด : 18 กุมภาพันธ์ 2563
เอกสาร/หลักฐาน :