ออกแบบห้องเรียนที่มีหัวใจ ด้วยหัวใจอาชีพ
ชื่อ - สกุล : น.ส.อภิสรา จินะ
หลักสูตร : ออกแบบห้องเรียนที่มีหัวใจ ด้วยหัวใจอาชีพ
ผู้จัด : Starfish Academy และ Starfish Labz
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 28 มกราคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 28 มกราคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :