การอบรมเชิงปฏิบัติการการอบรมเชิงปฏิบัติการคู่มือครูและแผนการสอนโครงการน่านเพาะพันธฺุ์ืิ ปัญญาหน่วยการเรียนรู้ที่ื 9
ชื่อ - สกุล : น.ส.พัชริดา ทิพวงศ์
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการการอบรมเชิงปฏิบัติการคู่มือครูและแผนการสอนโครงการน่านเพาะพันธฺุ์ืิ ปัญญาหน่วยการเรียนรู้ที่ื 9
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 26 มิถุนายน 2564
วันที่สิ้นสุด : 26 มิถุนายน 2564
เอกสาร/หลักฐาน :