การอบรมเชิงปฏิบัติการการอบรมเชิงปฏิบัติการคู่มือครูและแผนการสอนโครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา หน่วยการเรียนรู้ที่ 7-8 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)
ชื่อ - สกุล : น.ส.พัชริดา ทิพวงศ์
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการการอบรมเชิงปฏิบัติการคู่มือครูและแผนการสอนโครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา หน่วยการเรียนรู้ที่ 7-8 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 12 มิถุนายน 2564
วันที่สิ้นสุด : 12 มิถุนายน 2564
เอกสาร/หลักฐาน :