การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการ Coach โจทย์โครงงานฐานวิจัยและการออกแบบห้องเรียนแบบ Active learning
ชื่อ - สกุล : น.ส.พัชริดา ทิพวงศ์
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการ Coach โจทย์โครงงานฐานวิจัยและการออกแบบห้องเรียนแบบ Active learning
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 21 มีนาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 21 มีนาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :