ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแพร่ระบาดไวรัส COVID – 19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อ - สกุล : น.ส.อรพิน อิ่นอ้าย
หลักสูตร : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแพร่ระบาดไวรัส COVID – 19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้จัด : สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 1 เมษายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 1 เมษายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :