ฝึกอบรมลุกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
ชื่อ - สกุล : นายนนทนัตถ์ ชัยยะ
หลักสูตร : ฝึกอบรมลุกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 20 มิถุนายน 2562
วันที่สิ้นสุด : 22 มิถุนายน 2562
เอกสาร/หลักฐาน :