ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ชื่อ - สกุล : น.ส.เกสร สิงห์ธนะ
หลักสูตร : ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ผู้จัด : สพป.สุพรรณบุรี เขต3
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 8 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 8 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :