ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนออนไลน์Class Start
ชื่อ - สกุล : น.ส.เกสร สิงห์ธนะ
หลักสูตร : ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนออนไลน์Class Start
ผู้จัด : สพม.37
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 5 สิงหาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 5 สิงหาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :