ปลูกต้นกล้า Smart Kids Code
ชื่อ - สกุล : นายดำรงค์ คันธะเรศย์
หลักสูตร : ปลูกต้นกล้า Smart Kids Code
ผู้จัด : บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 18 ธันวาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 18 ธันวาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :