ผ่านการเรียนออนไลน์เรื่อง เรืยนรู้เข้าใจเด็กพิเศษ 9 ประเภท
ชื่อ - สกุล : น.ส.เกสร สิงห์ธนะ
หลักสูตร : ผ่านการเรียนออนไลน์เรื่อง เรืยนรู้เข้าใจเด็กพิเศษ 9 ประเภท
ผู้จัด : สพป.น่านเขต 2
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 19 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 19 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :