ผ่านการทดสอบวัดความรู้เรื่องนวัตกรรมการศึกษาของสพม.37
ชื่อ - สกุล : น.ส.เกสร สิงห์ธนะ
หลักสูตร : ผ่านการทดสอบวัดความรู้เรื่องนวัตกรรมการศึกษาของสพม.37
ผู้จัด : สพม.37
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 21 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 21 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :