ผ่านการทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชญากรรมไซเบอร์
ชื่อ - สกุล : น.ส.เกสร สิงห์ธนะ
หลักสูตร : ผ่านการทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชญากรรมไซเบอร์
ผู้จัด : สพม.9
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 25 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 25 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :