เป็นวิทยากรกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ปีการศึกษา 2563
ชื่อ - สกุล : น.ส.พัชริดา ทิพวงศ์
หลักสูตร : เป็นวิทยากรกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ปีการศึกษา 2563
ผู้จัด : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 7 กันยายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 9 กันยายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :