เป็นวิทยากรโครงการค่ายเสริมสร้างความเป็นเลิศด้านดนตรี นาฏศิลป์ และทัศนศิลป์ เด็กมัธยมน่าน
ชื่อ - สกุล : น.ส.เกสร สิงห์ธนะ
หลักสูตร : เป็นวิทยากรโครงการค่ายเสริมสร้างความเป็นเลิศด้านดนตรี นาฏศิลป์ และทัศนศิลป์ เด็กมัธยมน่าน
ผู้จัด : จังหวัดน่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 31 สิงหาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 2 กันยายน 2562
เอกสาร/หลักฐาน :