เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะยุวชนศิลปินนาฏศิลป์ ดนตรีไทย เมืองน่านปีที่ 7
ชื่อ - สกุล : น.ส.เกสร สิงห์ธนะ
หลักสูตร : เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะยุวชนศิลปินนาฏศิลป์ ดนตรีไทย เมืองน่านปีที่ 7
ผู้จัด : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 5 สิงหาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 7 สิงหาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :