เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสู่ความเป็นเลิศครั้งที่ 7
ชื่อ - สกุล : น.ส.พัชริดา ทิพวงศ์
หลักสูตร : เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสู่ความเป็นเลิศครั้งที่ 7
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 21 กันยายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 23 กันยายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :