การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหารนักวิชาการและครู
ชื่อ - สกุล : น.ส.พัชริดา ทิพวงศ์
หลักสูตร : การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหารนักวิชาการและครู
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยความร่วมมือของหน่วยปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 21 พฤษภาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 21 พฤษภาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :