การอบรมตามโครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล ในกิจกรรมพัฒนาครูให้มีวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีที่ก.ค.ศ. กำหนด
ชื่อ - สกุล : น.ส.พัชริดา ทิพวงศ์
หลักสูตร : การอบรมตามโครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล ในกิจกรรมพัฒนาครูให้มีวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีที่ก.ค.ศ. กำหนด
ผู้จัด : โรงเรียนสา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 11 กรกฎาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 11 กรกฎาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :