เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อ - สกุล : นายสรศักดิ์ ธงหิมะ
หลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 15 เมษายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 15 เมษายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :