ผู้ตรวจข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รูปแบบข้อสอบอัตนัย
ชื่อ - สกุล : น.ส.ชลดา นันทะน้อย
หลักสูตร : ผู้ตรวจข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รูปแบบข้อสอบอัตนัย
ผู้จัด : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 29 มีนาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 3 เมษายน 2564
เอกสาร/หลักฐาน :