การพัฒนาและเรียนรู้ออนไลน์ตามโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร “ Youtube for teacher ”
ชื่อ - สกุล : น.ส.ชลดา นันทะน้อย
หลักสูตร : การพัฒนาและเรียนรู้ออนไลน์ตามโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร “ Youtube for teacher ”
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 25 พฤษภาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 25 พฤษภาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :