การเตรียมความพร้อมรับการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA 2022) รูปแบบออนไลน์
ชื่อ - สกุล : นายสรศักดิ์ ธงหิมะ
หลักสูตร : การเตรียมความพร้อมรับการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA 2022) รูปแบบออนไลน์
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 14 กันยายน 2564
วันที่สิ้นสุด : 14 กันยายน 2564
เอกสาร/หลักฐาน :