การเรียนออนไลน์หลักสูตร ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล
ชื่อ - สกุล : น.ส.ชลดา นันทะน้อย
หลักสูตร : การเรียนออนไลน์หลักสูตร ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 1 มิถุนายน 2564
วันที่สิ้นสุด : 1 มิถุนายน 2564
เอกสาร/หลักฐาน :