การอบรมการเรียนออนไลน์ตามเกณฑ์การวัดผลในรายวิชาการคิดสร้างสรรค์
ชื่อ - สกุล : น.ส.ชลดา นันทะน้อย
หลักสูตร : การอบรมการเรียนออนไลน์ตามเกณฑ์การวัดผลในรายวิชาการคิดสร้างสรรค์
ผู้จัด : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และวัตกรรม
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 5 มิถุนายน 2564
วันที่สิ้นสุด : 5 มิถุนายน 2564
เอกสาร/หลักฐาน :