หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21
ชื่อ - สกุล : น.ส.รัชนีกร เกิดไชย
หลักสูตร : หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21
ผู้จัด : สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 1 มีนาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 18 สิงหาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :