การอบรมให้ความรู้และทดสอบความรู้พื้นฐานภาษาไทย เนื่องในวันสุนทรภู่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อ - สกุล : น.ส.ชลดา นันทะน้อย
หลักสูตร : การอบรมให้ความรู้และทดสอบความรู้พื้นฐานภาษาไทย เนื่องในวันสุนทรภู่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้จัด : สหวิทยาเขตวิภาวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพ เขต 2
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 26 มิถุนายน 2564
วันที่สิ้นสุด : 26 มิถุนายน 2564
เอกสาร/หลักฐาน :