การอบรมออนไลน์และทดสอบความรู้ความเข้าในการพัฒนาการเรียนออนไลน์เชิงรุก (Active learning)
ชื่อ - สกุล : น.ส.ชลดา นันทะน้อย
หลักสูตร : การอบรมออนไลน์และทดสอบความรู้ความเข้าในการพัฒนาการเรียนออนไลน์เชิงรุก (Active learning)
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 13 กรกฎาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 13 กรกฎาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :