อบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 Coding Online for Grade 7 – 9 Teacher (C4T – 8 )
ชื่อ - สกุล : น.ส.อรพิน อิ่นอ้าย
หลักสูตร : อบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 Coding Online for Grade 7 – 9 Teacher (C4T – 8 )
ผู้จัด : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 29 มิถุนายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 29 มิถุนายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :