อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ G - Suite หนังสือราชการและบันทึกข้อความ
ชื่อ - สกุล : นางพูลทรัพย์ รัตนศิลา
หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ G - Suite หนังสือราชการและบันทึกข้อความ
ผู้จัด : วิทยาลัยชุมชนน่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 25 สิงหาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 25 สิงหาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :