อบรมออนไลน์หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูในยุคดิจิทัล
ชื่อ - สกุล : น.ส.อรพิน อิ่นอ้าย
หลักสูตร : อบรมออนไลน์หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูในยุคดิจิทัล
ผู้จัด : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 12 กรกฎาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 12 กรกฎาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :