หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ(PA)
ชื่อ - สกุล : นางจิรารัตน์ บริวัน
หลักสูตร : หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ(PA)
ผู้จัด : โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 24 ตุลาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 24 ตุลาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :