ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร 1
ชื่อ - สกุล : นางจิรารัตน์ บริวัน
หลักสูตร : ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร 1
ผู้จัด : สสวท.
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 25 พฤษภาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 28 พฤษภาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :