ชีวิตวิ๔ีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล
ชื่อ - สกุล : นางจิรารัตน์ บริวัน
หลักสูตร : ชีวิตวิ๔ีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 20 พฤษภาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 20 พฤษภาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :