ยกระดับสมรรถนะพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ชื่อ - สกุล : นางจิรารัตน์ บริวัน
หลักสูตร : ยกระดับสมรรถนะพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ผู้จัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 11 พฤษภาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 13 พฤษภาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :