การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน
ชื่อ - สกุล : นางจิรารัตน์ บริวัน
หลักสูตร : การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน
ผู้จัด : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 9 พฤษภาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 9 พฤษภาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :