อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรูปแบบออนไลน์
ชื่อ - สกุล : นายแท้ นามแก้ว
หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรูปแบบออนไลน์
ผู้จัด : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 1 กันยายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 25 กันยายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :