การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ
ชื่อ - สกุล : นายแท้ นามแก้ว
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 5 ตุลาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 12 ตุลาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :