อบรมออนไลน์หลักสูตร “การนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่”
ชื่อ - สกุล : น.ส.อรพิน อิ่นอ้าย
หลักสูตร : อบรมออนไลน์หลักสูตร “การนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่”
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 13 สิงหาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 13 สิงหาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :