วิทยากร การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning : PBL)
ชื่อ - สกุล : นายแท้ นามแก้ว
หลักสูตร : วิทยากร การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning : PBL)
ผู้จัด : กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 26 กันยายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 26 กันยายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :