เป็นคณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ในกิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ประจำปีการศึกษา 2563
ชื่อ - สกุล : นายแท้ นามแก้ว
หลักสูตร : เป็นคณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ในกิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ประจำปีการศึกษา 2563
ผู้จัด : โรงเรียนสตรีศรีน่าน
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 7 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่สิ้นสุด : 7 กุมภาพันธ์ 2564
เอกสาร/หลักฐาน :