การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างสื่อนวัตกรรม และใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ชื่อ - สกุล : นายแท้ นามแก้ว
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างสื่อนวัตกรรม และใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ผู้จัด : โรงเรียนสตรีศรีน่าน
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 5 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 6 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :