ผ่านการอบรมออนไลน์ เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจำวัน
ชื่อ - สกุล : นายสมโภชน์ จันด้วง
หลักสูตร : ผ่านการอบรมออนไลน์ เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจำวัน
ผู้จัด : ร.ร.เมืองแกพิทยาคม สพม. เขต 32
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 2 มีนาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 2 มีนาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :