คณะทำงานการจัดกิจกรรมอบรมและปฏิบัติธรรม โครงการ ต้นกล้าพิกุลธรรม แกนนำทำความดี ปี 2
ชื่อ - สกุล : นายแท้ นามแก้ว
หลักสูตร : คณะทำงานการจัดกิจกรรมอบรมและปฏิบัติธรรม โครงการ ต้นกล้าพิกุลธรรม แกนนำทำความดี ปี 2
ผู้จัด : สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดน่านแห่งที่ 1 (ธรรมยุต) วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม(ในพระสังฆราชูปถัมภ์) ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน และโรงเรียนสตรีศรีน่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 12 กันยายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 12 กันยายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :