เป็นวิทยากร โครงการสานฝันทหารกองประจำการ เข้าสู่รั่วโรงเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2563
ชื่อ - สกุล : นายแท้ นามแก้ว
หลักสูตร : เป็นวิทยากร โครงการสานฝันทหารกองประจำการ เข้าสู่รั่วโรงเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2563
ผู้จัด : มณฑลทหารบกที่ 38
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 28 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่สิ้นสุด : 28 กุมภาพันธ์ 2563
เอกสาร/หลักฐาน :