ได้เข้าร่วมการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (รวมระยะเวลา 21 ชั่วโมง)
ชื่อ - สกุล : นายสมโภชน์ จันด้วง
หลักสูตร : ได้เข้าร่วมการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (รวมระยะเวลา 21 ชั่วโมง)
ผู้จัด : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 13 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่สิ้นสุด : 14 กุมภาพันธ์ 2564
เอกสาร/หลักฐาน :