เป็นวิทยากรทักษะการพัฒนาสังคม พัฒนาตนเองสู่การสร้างสรรค์สังคม
ชื่อ - สกุล : นายสมภพ ใจบุญ
หลักสูตร : เป็นวิทยากรทักษะการพัฒนาสังคม พัฒนาตนเองสู่การสร้างสรรค์สังคม
ผู้จัด : กศน.อำเภอเมืองน่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 12 กันยายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 12 กันยายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :