เป็นวิทยากรโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET วิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ - สกุล : นายสมภพ ใจบุญ
หลักสูตร : เป็นวิทยากรโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET วิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้จัด : โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 17 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่สิ้นสุด : 28 กุมภาพันธ์ 2563
เอกสาร/หลักฐาน :